ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้ Social Network บนโลกออนไลน์ 30 ชั่วโมง1818
2ช่างแต่งผมบุรุษ 18 ชั่วโมง2828
3การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 30 ชั่วโมง2221