ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเพิ่มผลิตภาพการบรรจุสินค้าลงกล่องและลดการสูญเสียในการบรรจุสินค้าด้วยหลักการ STEM 12 ชั่วโมง120119
2การเพิ่มผลิตภาพการให้บริการลูกค้าและลดความสูญเสียด้านต้นทุน 12 ชั่วโมง2020
3การเพิ่มผลิตภาพการทำงานและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตด้วยหลักการ STEM 12 ชั่วโมง4949