ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ศิลปะประดิษฐ์จากเครื่องหนัง 30 ชั่วโมง4039
2การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากดินปั้น 18 ชั่วโมง2018
3ศิลปะประดิษฐ์ต้นไม้มงคล 18 ชั่วโมง2020