ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในการเบิกจ่ายสินค้าคงคลังและการลดการสูญเสียในการเย็บเบาะรถยนต์ 12 ชั่วโมง8080
2ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิตสู่ความสำเร็จขององค์กร 12 ชั่วโมง8080
3ระบบการผลิตแบบลีนและไคเซ็น 12 ชั่วโมง8080
4การปรับปรุงการเตรียมวัตถุดิบและการจัดการด้านการตลาด 12 ชั่วโมง2020