ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการถักไหมญี่ปุ่นด้วยเข็มโครเชต์ 30 ชั่วโมง2020
2การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง120120
3การทำภาชนะด้วยวัสดุธรรมชาติโดยการอัดขึ้นรูปจากความร้อน 30 ชั่วโมง2020
4การทำขนมไทย 2 30 ชั่วโมง2020
5การทำลวดลายบนชิ้นงานผ้า 30 ชั่วโมง2020
6การแปรรูปอาหาร 30 ชั่วโมง160160
7การทอย่าม 30 ชั่วโมง2020