ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 STEM Workforce เพื่อการปรับปรุงการทำงาน 12 ชั่วโมง4040
2การใช้เครื่องจักรและอุุปกรณ์อย่างมีประสิทธิผล 12 ชั่วโมง4040
3การลดความสูญเสียในวงจรการผลิต 12 ชั่วโมง2020