ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง2020
2มาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 30 ชั่วโมง2525
3ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านโรงแรม 30 ชั่วโมง2020
4การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงานสำหรับหัวหน้างาน 30 ชั่วโมง2525
5การลดความผิดพลาดในการทำงาน 30 ชั่วโมง2525
6การเชื่อมมิก/แม็ก 30 ชั่วโมง2323