ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1มาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 30 ชั่วโมง2525
2การลดความผิดพลาดในการทำงาน 30 ชั่วโมง2525
3การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงานสำหรับหัวหน้างาน 30 ชั่วโมง2525
4ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง2020
5การเชื่อมมิก/แม็ก 30 ชั่วโมง2323
6ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านโรงแรม 30 ชั่วโมง2020