ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1STEM Workforce เพื่อการปรับปรุงการทำงาน 12 ชั่วโมง3030
2STEM Workforce เพื่อการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและระบบงานของพนักงานขับรถบรรทุก 12 ชั่วโมง8282
3การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิผล 12 ชั่วโมง5151
4การแปรรูปไข่เค็มและการตลาดออนไลน์ 12 ชั่วโมง2121
5STEM Workforce เพื่อการพัฒนาการทำงานในกระบวนการผลิตโฟม 12 ชั่วโมง5757
6เทคนิคการใช้ 8D Report เพื่อแก้ไขปัญหาในการผลิตอย่างเป็นระบบ 12 ชั่วโมง3030