ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ศิลปะการต่อผ้าและงานควิลท์ 30 ชั่วโมง2020
2การประกอบอาหารยุโรป 18 ชั่วโมง2020