ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง100100
2การแปรรูปผ้าห่มใยสังเคราะห์ 30 ชั่วโมง2020
3การแปรรูปสมุนไพร 18 ชั่วโมง200200
4การทำขนมไทยและขนมอบ 30 ชั่วโมง2020
5ช่างตัดแต่งผมบุรุษ 30 ชั่วโมง2015