ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง5959
2ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง41
3ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง108
4การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์2มิติ 30 ชั่วโมง2222
5ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง113
6ภาษาพม่าเบื้องต้นเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง4040
7นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง2019
8บำรุงรักษารถยนต์ 30 ชั่วโมง2323
9ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง116