ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การลดความสูญเสียในวงจรการผลิต 12 ชั่วโมง2020
2การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ Deep Learning เพื่อการจัดการความรู้รองรับการใช้งานระบบ AI 12 ชั่วโมง6363