ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นหนา 30 ชั่วโมง2121
2ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง4545
3นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง1515
4ช่างเชื่อมทิกระดับ1 30 ชั่วโมง2121