ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมแมเหล็กกล้าแผ่นหนา(MAG) 30 ชั่วโมง2121
2นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง1515
3ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง4545
4ช่างเชื่อมทิกระดับ1 30 ชั่วโมง2121