ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สำหรับพนักงานขาย 12 ชั่วโมง4040
2การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 12 ชั่วโมง2020
3การใช้และบำรุงรักษารถโฟร์คลิฟท์ 12 ชั่วโมง4444
4ทักษะการขายสำหรับพนักงานขาย 12 ชั่วโมง4040
5การสอนงานขณะปฏิบัติงาน 12 ชั่วโมง4444