ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำเตาประหยัดพลังงาน 30 ชั่วโมง2020
2หัตถกรรมการทำไม้กวาดดอกหญ้า 30 ชั่วโมง2020
3เทคนิคการอัดกรอบพระพลาสติกกันน้ำ 30 ชั่วโมง2019
4การทำไม้กวาดดอกหญ้า 30 ชั่วโมง2020