ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 30 ชั่วโมง2626
2พนักงานขับรถยกสินค้า 30 ชั่วโมง2020
3การบริหารสินค้าคงคลัง 30 ชั่วโมง2323
4พนักงานขับรถขนส่งทางการเกษตร 30 ชั่วโมง3128