ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อลดการสูญเสียในการปฏิบัติงาน 12 ชั่วโมง4545
2การทำผลิตภัณฑ์กล้วยเคลือบช็อกโกแลต 12 ชั่วโมง2020
3การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน 12 ชั่วโมง4242