ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง33
2การเชื่อมไฟฟ้าอาร์กโลหะด้วยมือ เพื่อการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 30 ชั่วโมง2020
3ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง6060
4การผลิตระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน 30 ชั่วโมง2020
5ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง50
6ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 560 ชั่วโมง1512