ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1"KAIZEN เพื่อการเพิ่มผลิตภาพและการลดการสูญเสีย 7 ประการ สู่มาตรฐานโรงแรมสีเขียว" 12 ชั่วโมง6060
2การสร้างมาตรฐานผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการอาหาร และการปรับปรุงการทำงานด้วยหลักการศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว 12 ชั่วโมง4040
3การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต(ผลิตภัณฑ์ใบลาน) 12 ชั่วโมง2525