ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 30 ชั่วโมง2020
2การประกอบอาหารว่างเพื่อการค้า 30 ชั่วโมง2020
3การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 30 ชั่วโมง2020