ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง4949
2เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน 30 ชั่วโมง2020
3การเป็นหัวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ 30 ชั่วโมง2020
4ภาษาจีนเพื่อการทำงาน (3 โมดูลๆ ละ 33 ชม.) 33 ชั่วโมง2419