ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเขียนแบบจำลองคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Flexsim Simulation 12 ชั่วโมง4040
2การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว 12 ชั่วโมง2020
3การบำรุงรักษาโรงงานและการปรับศูนย์ Alignment เครื่องจักร 12 ชั่วโมง4747