ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 18 ชั่วโมง2020
2การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 18 ชั่วโมง2020
3การแปรรูปสมุนไพร 18 ชั่วโมง6060