ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ 12 ชั่วโมง2020
2การเพิ่มผลิตภาพการย้ายสินค้า และการลดต้นทุนสินค้าคงคลังด้วยหลักการ STEM 12 ชั่วโมง8181
3การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ (ตัดเสื้อ) 30 ชั่วโมง2020