ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทอผ้าลายจกยกดอก 30 ชั่วโมง2020
2การทำกระเป๋าผ้า 30 ชั่วโมง2020
3การทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว 30 ชั่วโมง2020