ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการสอนงาน 30 ชั่วโมง2323
2การประกอบอาหารอบ 30 ชั่วโมง2020
3นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง2020
4ช่างเสริมสวย 30 ชั่วโมง2020
5ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง2116
6ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผัา) 280 ชั่วโมง1010
7ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง55