ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ชั่วโมง2121
2เทคนิคการบังคับปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ (ระดับสูง) 30 ชั่วโมง109109
3การจัดทำระบบคลังสินค้า 30 ชั่วโมง2525
4เทคนิคการบังคับปั้นจั่นชนิดติดรถบรรทุก (ระดับสูง) 30 ชั่วโมง2020
5การบำรุงรักษารถบรรทุกเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ 30 ชั่วโมง4545
6การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย 30 ชั่วโมง2222