ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเพิ่มผลผลิตในองค์กรด้วยเทคนิคลีนและการบำรุงรักษาแบบทวีผลอย่างมีส่วนร่วม 12 ชั่วโมง8080
2การเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้วยหลักการพัฒนาสมองเป็นฐาน 12 ชั่วโมง8181
3การเพิ่มผลผลิตเห็ดโดยใช้เทคโนโลยีควบคุมดูแลอุณหภูมิและความชื้น 12 ชั่วโมง2121