ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและปรับอากาศในรถยนต์ 30 ชั่วโมง2020
2การเขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketch Up 30 ชั่วโมง2222
3เทคนิคช่างซ่อมตัวถัง 30 ชั่วโมง2121
4ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง8686
5ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง1612
6ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ (ล่าสุด) 560 ชั่วโมง96
7การทำเครื่องเรือนโครงไม้จริง 30 ชั่วโมง2020
8เทคนิคการบำรุงรักษารถยก 30 ชั่วโมง2020
9ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง86
10ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ชั่วโมง2821
11ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 320 ชั่วโมง1310
12ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง2013
13ช่างซ่อมเครื่องยนต์ (ล่าสุด) 560 ชั่วโมง106