ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2019
2ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง1513
3การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ชั่วโมง7676
4นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง2020
5สาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 ชั่วโมง2018