ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 ชั่วโมง2018
2ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2019
3ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง1513
4การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ชั่วโมง7676
5นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง2020