ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 30 ชั่วโมง6060
2การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 30 ชั่วโมง2020
3การทำศิลปะประดิษฐ์ 30 ชั่วโมง2020