ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การจัดทำมาตรฐานสมรรถนะ 18 ชั่วโมง2121
2ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับพนักงานรีสอร์ท 18 ชั่วโมง2020
3การประกอบอาหารไทย 18 ชั่วโมง2020
4การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 18 ชั่วโมง2020
5การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 18 ชั่วโมง6060
6ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง1916