ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประดิษฐ์ของที่ระลึกจากเศษผ้า 12 ชั่วโมง2020
2การตัดเย็บเสื้อพื้นเมือง 18 ชั่วโมง2020
3การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยอย่างมีประสิทธิผล และการบำรุงรักษารถโดยสารเชิงป้องกัน 12 ชั่วโมง8080