ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 30 ชั่วโมง2121
2ช่างตัดแต่งผมบุรุษ 30 ชั่วโมง2020
3การจักสาน (กระติ๊บข้าว) 30 ชั่วโมง2020
4การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอ 30 ชั่วโมง2020