ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ 18 ชั่วโมง2020
2การประดิษฐ์ดอกไม้ 30 ชั่วโมง2020
3การทำน้ำหมักชีวภาพและสารชีวภาพกำจัดแมลง 18 ชั่วโมง2020