ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบริหารงานและทำงานร่วมกับคนทุกช่วงวัย 12 ชั่วโมง4040
2การแปรรูปอาหาร 12 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง2020
3การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 12 ชั่วโมง4040