ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 30 ชั่วโมง2020
2การทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ 30 ชั่วโมง2020
3การแปรรูปและการถนอมอาหาร 30 ชั่วโมง2020