ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำศิลปะประดิษฐ์ 30 ชั่วโมง2020
2การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 30 ชั่วโมง2121
3การสานตระกร้าด้วยพลาสติก 30 ชั่วโมง1919
4การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ 30 ชั่วโมง2020