ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การออกแบบฐานข้อมูลด้วย MS Excel 12 ชั่วโมง66
2การบำรุงรักษารถบรรทุกและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 12 ชั่วโมง7474
3การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยและการจัดการคลังสินค้า 12 ชั่วโมง8080
4การขายสินค้าออนไลน์ 12 ชั่วโมง2020