ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 30 ชั่วโมง2020
2การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 30 ชั่วโมง4040
3การสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 30 ชั่วโมง2020