ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยอย่างมีประสิทธิผล 12 ชั่วโมง6060
2การสร้างทัศนคติที่ดีและการดำเนินกิจกรรมกลุ่มเพื่อการลดต้นทุน 12 ชั่วโมง3030
3การบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน 12 ชั่วโมง2020