ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน 18 ชั่วโมง7575
2การค้าขายสินค้าออนไลน์ด้วย Mobile Application 18 ชั่วโมง1514