ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 280 ชั่วโมง2217
2SolidworksEssentials 30 ชั่วโมง3532
3คอมพิวเตอร์และการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น 30 ชั่วโมง1717
4การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 ชั่วโมง3939
5การประยุกต์ใช้งานSmartRelayในงานระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง2322
6การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2020
7การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง2020
8อาชีพพนักงานนวดไทย ระดับ 2 30 ชั่วโมง2121