ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1อาชีพพนักงานนวดไทย ระดับ 2 30 ชั่วโมง2121
2คอมพิวเตอร์และการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 30 ชั่วโมง1717
3การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2020
4การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง2020
5การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย 30 ชั่วโมง3939
6SolidworksEssentials 30 ชั่วโมง3532
7ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 280 ชั่วโมง2217
8การประยุกต์ใช้งาน Smart Relay ในงานระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง2322