ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ 30 ชั่วโมง2020
2เทคนิคการใช้และการบำรุงรักษารถยกอย่างปลอดภัย 30 ชั่วโมง2020
3เทคนิคการบังคับปั้นจั่นชนิดติดรถบรรทุก (ระดับสูง) 30 ชั่วโมง2018
4การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย 30 ชั่วโมง2019
5เทคนิคการขับรถให้ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน 30 ชั่วโมง2116