ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กรให้ได้ผลคนเป็นสุข ตามหลัก STEM Work Force 12 ชั่วโมง7979
2การพัฒนาและวิเคราะห์งานบริการจัดส่งสินค้าให้ได้ผลคนเป็นสุข ตามหลัก STEM Work Force 12 ชั่วโมง107107
3การสร้างแบบเสื้อและโปรง 18 ชั่วโมง2020