ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง2019
2การจักสาน 30 ชั่วโมง2020
3การทำผลิตภัณฑ์จักสานด้วยเส้นพลาสติก 18 ชั่วโมง2020
4การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 ชั่วโมง4040