ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง00
2การทำขนมอบ 280 ชั่วโมง1917
3การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน 30 ชั่วโมง3737
4ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับต้น 560 ชั่วโมง00
5ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง3130
6สาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 ชั่วโมง88
7ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ชั่วโมง7466
8แผนกผู้ผลิตอาหาร (Food Production) ตำแหน่งเดมี-เชฟ (Demi-Chef) 30 ชั่วโมง2727
9ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง77