ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ 30 ชั่วโมง6060
2การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เพื่อการพาณิชย์ 30 ชั่วโมง4040
3งานปูกระเบื้องเพื่อรองรับระบบโครงสร้างพื้นฐาน 30 ชั่วโมง2020