ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษสำหรับการขายและการบริการด้วยใจ 12 ชั่วโมง3535
2การเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานด้วยการจัดการแบบลีนสำหรับธุรกิจค้าปลีก 12 ชั่วโมง5757
3การทำปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพ 12 ชั่วโมง2020