ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 280 ชั่วโมง44
2ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ (ล่าสุด) 560 ชั่วโมง11
3ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 280 ชั่วโมง1511
4การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ 30 ชั่วโมง6561